Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí pro všechny obchodní vztahy mezi společností POLSON SECURITY, s.r.o. (dále jen „Společnost“) a jejími zákazníky.

1.2. Provozovatelem Společnosti je POLSON SECURITY, s.r.o. se sídlem Březnice 366, 760 01 Březnice a IČO 02697157 , zapsané v obchodním rejstříku C 82218/KSBR Krajský soud v Brně.

1.3. Zákazník, který využívá služby Společnosti, vyjadřuje souhlas s těmito OP a zavazuje se je dodržovat.

 

2. Objednávka a platba

2.1. Objednávka služeb Společnosti je považována za závaznou pouze v případě potvrzení Společností.

2.2. Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnuté služby v plné výši do dohodnutého termínu platby.

2.3. Hodinová sazba za poskytování služeb Společnosti je 1200 Kč bez DPH za hodinu. Cena za poskytnuté služby se vypočítává podle skutečně odpracovaných hodin.

2.4. Za přepravu na vzdálenost 1 km se účtuje poplatek ve výši 15 Kč bez DPH, přičemž je zahrnut i čas strávený na cestě.

 

3. Zrušení objednávky a storno

3.1. Zákazník má právo zrušit objednávku nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem poskytování služeb. V opačném případě si může Společnost účtovat storno poplatek ve výši 50% z ceny objednaných služeb.

3.2. Společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že závažné okolnosti to vyžadují (například nedodání potřebné dokumentace – PBŘ, skutečné provedení, nečinnost delší než 20 dní ze strany zákazníka,..)

 

4. Odpovědnost

4.1. Společnost se zavazuje poskytovat služby s největší péčí a v souladu s dohodnutými podmínkami.

4.2. Společnost není zodpovědná za škody způsobené zákazníkem v důsledku špatných podkladů dodaných zákazníkem, které jsou součástí poskytovaných služeb.

 

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Společnost se zavazuje chránit osobní údaje zákazníků v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.

5.2. Osobní údaje zákazníků budou využity výhradně pro účely poskytování služeb a nebudou poskytnuty třetím stranám bez předchozího souhlasu zákazníka.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto VOP nabývají platnost a účinnost od data jejich zveřejnění na internetové stránce Společnosti.

6.2. Spor mezi Společností a zákazníkem bude řešen mimosoudní cestou, v případě nemožnosti dosáhnout dohody bude příslušným soudem soud s místní působností sídla Společnosti.